Systém kvality ISO

Integrovaná politika QMS, EMS a HSMS    

Společnost SOSTAF s.r.o., jejímž předmětem podnikání je provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb stanoví základní principy systémů:

 

Kvality (QMS)

 • Chceme potvrdit a udržet postavení, které odpovídá naší tradici a schopnostem, být vyhledávaným a spolehlivým partnerem investorů pozemních a inženýrských staveb.
 • Odvádíme vysoce kvalitní práci, odpovídající přáním a požadavkům zákazníků. Zaměřujeme se na trh s cílem udržet dobré jméno společnosti a spokojenost zákazníků. Zvýšit konkurenceschopnost a efektivnost systému řízení společnosti, důsledným uplatňováním managementu kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009.
 • Průběžně zvyšovat kvalitu zaměstnanců společnosti plánovaným vzděláváním. Zaměřit se na povědomí v oblasti systému kvality. Stavební činnosti při realizaci staveb zabezpečovat novou mechanizací.
 • Zavádět a uplatňovat nové technologie vedoucí ke zvyšování efektivnosti a kvality výsledného produktu.
 • Pracovat podle platné a schválené dokumentace systému kvality.
 • Každý pracovník je odpovědný za kvalitu své práce při dodržování postupů zdokumentovaných v systému kvality. Je povinen podílet se na trvalém zlepšování kvality podle organizačního a funkčního zařazení.
 • Vytvářet dostatek zdrojů pro uplatňování a rozvoj všech zavedených systémů QMS, EMS a HSMS.

 

Ekologie (EMS)

 • Být ekologicky odpovědným partnerem ve všech oblastech životního prostředí, kde působíme.
 • Stanovit každoročně environmentální cíle a cílové hodnoty na základě výsledků předchozího roku, které povedou k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí.
 • Plnit požadavky platných zákonných a jiných obecně závazných předpisů a nařízení souvisejících s oblastí životního prostředí.
 • Rozvíjet komunikaci se zaměstnanci a veřejností, seznamovat je s environmentální činností společnosti s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti vlivu společnosti na životní prostředí.
 • Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.
 • Provádět pravidelné audity environmentálního systému a pečlivě vyhodnocovat environmentální profil, aby byla zajištěna shoda s touto politikou.

 

Bezpečnosti práce (HSMS)

 • Naplňovat zásady systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany v souladu s požadavky ČSN OHSAS 18 001:08.
 • V rámci veškerých svých podnikatelských aktivit dodržovat legislativní požadavky na BOZP a důsledně je prosazovat v každodenní praxi.
 • Vyžadovat také na svých dodavatelích dodržování legislativních požadavků BOZP.
 • Neustále zvyšovat vzdělávání a povědomí svých pracovníků v oblasti BOZP.
 • Uvolňovat finanční a lidské zdroje na zajištění požadavků BOZP.
 • Na základě analýzy rizik stanovovat cíle a programy pro zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se záměrem snižovat výskyt pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Komunikovat se širokou veřejností, zúčastněnými stranami a orgány veřejné a státní správy v oblasti BOZP.

 

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

 

Vedení společnost se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku tak, aby odpovídala aktuálním záměrům v oblasti kvality, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její naplňování vedlo k neustálému zlepšování celého systému.

 

V Novém Dvoře dne 1. 9. 2009 Schválil:
Ing. Zdeněk Bulíček
Jednatel společnosti