Referenční stavby

Obec Seč - kanalizace v ulicích Spořilova, Chrudimská a ČS pionýrů

Odkanalizování části obce Seč do nově rekonstruované čistírny odpadních vod. Kanalizace z plastových trub DN 300 400 mm vedla v hlavní komunikaci. Na závěr byly provedeny terénní úpravy a chodníky ze zámkové dlažby.

Rodinné domy STYL 15°C D1 a D2 v Hrochově Týnci

Domy na půl cesty pro děti z dětských domovů. Architektonicky zajímavě pojatá zděná stavba. Stavbu financovalo Centrum J. J. Pestalozziho v Chrudimi.

Bazén ÚSP Slatiňany

Krytý bazén pro Ústav sociální péče. Vnitřní opláštění bazénu je z nerezových plechů. 

Jeřábová skládka a vykládka aut

Předmětem projektu byla sanace železobetonových konstrukcí stávající jeřábové dráhy a její částečné přestřešení pomocí příhradových vazníků, tak aby byl zjednodušen provoz skládky v zimním období. Současně bylo provedeno vyrovnání jeřábové dráhy.

Tobogán pro plavecký areál v Chrudimi

Jedná se o železobetonovou monolitickou věž, v jejíchž prostorách je umístěn tobogán a schodiště. Tobogán slouží k celeročnímu užívání a ústí do krytého bazénu.

Stavební úpravy administrativní budovy TRANSPORTA v Chrudimi (nyní INTELCO)

Kompletní rekonstrukce pěti podlaží pro call centrum mobilního operátora Český mobil. Náročné byly slaboproudé rozvody. Jako vduchotechnické jednotky byly použity MITSUBISCHI.

Skladování sádrovců č. 2298 Holcim CZ

Jedná se o skladovou halu z železobetonové monolitické konstrukce do výše 2m s ocelovou nástavbou a zastřešením. Práce probíhaly v blízkosti rotační pece za plného provozu.

Náměstí v Třemošnici

Náměstí je provedeno z klasické zámkové dlažby s vloženým vodotryskem. Je rozděleno na dvě části: na pochůznou a pojízdnou část s parkovištěm.

Rekonstrukce koupaliště v Chrudimi

Ve spolupráci s generálním dodavatelem technologické části jsme osazovali nerezové bazény a prováděli zásypy včetně trubních rozvodů u plaveckého a rekreačního bazénu, rovněž tak u bazénu pro neplavce. Dále jsme realizovali nezbytné zázemí šaten, sociálního zařízení, občerstvení a dalších objektů, veškeré silnoproudé, slaboproudé rozvody, rozvody veřejného osvětlení včetně montáže osvětlovacích stožárů, kanalizaci včetně vyústních objektů do náhonu řeky Chrudimky.

Okresní archiv

Budovu tvoří administrativní, provozní a technologická část (depozitář). Jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s nepravidelným půdorysem jsou vzájemně výškově posunuta. Základem stavby je monolitická železobetonová konstrukce. Objekt stojí na hlubinných pilotách zavrtaných do skalního podloží. Nadzemní podlaží depozitářů leží na stěnových pilířích prvního podlaží, kde se nachází parkoviště. V administrativní části je nosná konstrukce tvořena sloupy kruhového průřezu. Východní část tohoto bloku půdorysně přesahuje první nadzemní podlaží. Stropy tvoří bezprůvlakové desky. Střešní deska nad administrativní a provozní částí je z filigránových desek Tempo. Podstatná část betonářských prací probíhala v zimním období, proto jsme používali odpovídající typ cementu CEM II/A-S 42,5 PRACHOVICE s urychlovačem Betadur NA. Vodorovné konstrukce byly po betonáži zakryty a zahřívány. Na stavbě bylo spotřebováno kolem 8 tisíc m3 betonu.

Stránky